Celem projektu „Znajomość języków obcych – szansa czy konieczność?” jest Wzrost kompetencji w obszarze języków obcych u 185 osób dorosłych będących w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy w terminie od 01.07.2016r. do 30.06.2018r. Uczestnicy po wzięciu udziału w szkoleniach osiągną pełny poziom biegłości językowej na poziomie A i B według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego poprzez kursy z języków: angielskiego i niemieckiego oraz potwierdzą to certyfikatem TELC/TOEIC (angielski) TOEIC/TGLS (niemiecki).

Okres realizacji projektu: 01.07.2016r. do 30.06.2018r.

Wartość projektu 967 787,20 PLN w tym poziom dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego i środków Budżetu Państwa wynosi 90%

Dofinansowanie UE 822 619,12 PLN

Warunki uczestnictwa/Rekrutacja i Grupa docelowa

Warunki udziału w projekcie
Spełnienie kryteriów grupy docelowej poprzez złożenie stosownego oświadczenia i/lub zaświadczenia tj.:

 • Wiek: powyżej 25 lat – PESEL
 • Płeć (164 kobiet, 100 Mężczyzn) – oświadczenie
 • status osoby uczącej się, pracującej lub zamieszkuje na obszarze województwa podkarpackiego – oświadczenie
 • motywacja/własna inicjatywa do udziału w projekcie związana z nabyciem/podniesieniem/uzupełnieniem kompetencji językowych na poziomach A2/B2
 • Rozmowa Ze Specjalistą ds. Rekrutacji

Dodatkowe: obowiązek spełnienia co najmniej jednego z poniższych:

 • mieć maksymalnie wykształcenie średnie tj. do ISCED3 włącznie (podstawowe, gimnazjalne, ogólnokształcące, średnie zawodowe, zawodowe techniczne) – 200 osób – oświadczenie
 • wiek 50 lat i więcej – min 64 osoby – oświadczenie

Pozostałe: obowiązek spełnienia co najmniej jednego:

 • status osoby wchodzącej po raz pierwszy na rynek pracy – min. 80 osób – oświadczenie
 • status osoby powracającej na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dziecka – min. 64 osoby – oświadczenie
 • status osoby pozostającej bez zatrudnienia przez okres 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu – min. 98 osób – oświadczenie
 • niepełnosprawność – min. 22 osoby – orzeczenie

Pierwszeństwo udziału w szkoleniach będą miły osoby, które Pierwszeństwa: 1pkt. za każde spełnione

 • mają miejsce zamieszkania na terenach wiejskich – oświadczenie + 1 pkt
 • nie maja zatrudnienia:
   • osoby bezrobotne – zaświadczenie z PUP + 1 pkt
   • bierna zawodowo – oświadczenie + 1 pkt
 • korzystająca z pomocy OPS – oświadczenie + 1 pkt
 • miejsce zamieszkania w powiatach o stopie bezrobocia powyżej średniej dla województwa podkarpackiego (wg danych GUS na koniec 12.2015) – oświadczenie + 1 pkt

Dokumenty dostępne w biurze projektu (ul. Sienkiewicza 1, Mielec) i na stronie www projektu: podkarpackiejezyki.projektyefs.pl
Projektodawca dokona weryfikacji zgłoszeń, pod kątem struktury grupy docelowej i założonych wskaźników.
Do projektu zostanie przyjętych 264 osoby (164 Kobiet , 100 Mężczyzn) zgodnych z założoną strukturą.

Etapy rekrutacji:

1) złożenie dokumentów rekrutacyjnych (formularz zgłoszeniowy wraz z deklaracją uczestnictwa oraz umowa szkoleniowa (dokumenty dostępne w biurze projektu i na stronie podkarpackiejezyki.projektyefs.pl.);

Zgłoszenia, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, będą przyjmowane osobiście, pocztą oraz telefonicznie, co będzie jednak wymagać późniejszego potwierdzenia w formie pisemnej.

 

2) podanie danych wymaganych do celów ewidencyjnych i statystycznych na potrzeby projektu oraz podpisanie zobowiązania do przekazania informacji nt. sytuacji po opuszczeniu/zakończeniu projektu;
3) weryfikacja złożonych dokumentów; Projektodawca dokona weryfikacji zgłoszeń, pod kątem struktury grupy docelowej i założonych wskaźników. Do projektu zostanie przyjętych 264 osoby.
4) utworzenie listy podstawowej i rezerwowej uczestników.

Formy wsparcia/Efekty

Przeprowadzenie szkoleń z zakresu języków obcych angielskiego oraz niemieckiego na różnych poziomach zaawansowania dostosowanych do potrzeb i wymagań uczestników projektów.