E-kompetencje drogą do rozwoju personalnego

Projekt “E-kompetencje drogą do rozwoju personalnego” realizowany jest w ramach Osi priorytetowej: VIII. Edukacja, Działanie: 8.2 Uczenie się przez całe życie, na podstawie umowy między Projektodawcą, a Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) 600 osób dorosłych z woj. wielkopolskiego, powyżej 24 r.ż. (50% powyżej 50 r.ż.), w szczególności o niskich kwalifikacjach zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kompetencji, poprzez wysokiej jakości szkolenia z zakresu ECDL Profile w okresie od 1.07.2016 do 30.06.2018r.

Realizacja celu głównego zostanie osiągnięta dzięki podniesieniu umiejętności w zakresie TIK do poziomu określonego wymaganiami szkolenia ECDL PROFILE u min. 90% z 600 uczestników projektu do 30.06.2018 r. Projekt “E-kompetencje drogą do rozwoju personalnego” realizowany jest w ramach Osi priorytetowej: VIII. Edukacja, Działanie: 8.2 Uczenie się przez całe życie, na podstawie umowy między Projektodawcą, a Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.

Znajomość języków obcych - szansa czy konieczność?

Celem projektu „Znajomość języków obcych – szansa czy konieczność?” jest Wzrost kompetencji w obszarze języków obcych u 185 osób dorosłych będących w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy w terminie od 01.07.2016r. do 30.06.2018r. Uczestnicy po wzięciu udziału w szkoleniach osiągną pełny poziom biegłości językowej na poziomie A i B według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego poprzez kursy z języków: angielskiego i niemieckiego oraz potwierdzą to certyfikatem TELC/TOEIC (angielski) TOEIC/TGLS (niemiecki).

Okres realizacji projektu: 01.07.2016r. do 30.06.2018r.

Wartość projektu 967 787,20 PLN w tym poziom dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego i środków Budżetu Państwa wynosi 90%

Dofinansowanie UE 822 619,12 PLN

Kluczowe kompetencje - kluczem do sukcesu

Projekt  realizowany jest przez  Fundację Hominem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.2. Kompetencje kluczowe osób dorosłych. Współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nr naboru: RPMA.10.02.00-IP.01-14-015/16
Nr wniosku: RPMA.10.02.00-14-4746/16

Projekt  realizowany jest pod patronatem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych w Warszawie.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności na rynku pracy min. 90% spośród 150 osób (90 kobiet i 60 mężczyzn) powyżej 25 roku życia zamieszkałych na terenie powiatu grójeckiego i piaseczyńskiego o niskich kwalifikacjach (bez pracy, zatrudnionych, zamieszkałych na terenach wiejskich) poprzez nabycie, podwyższenie lub uzupełnienie umiejętności i kompetencji cyfrowych lub językowych poprzez szkolenia do 31.08.2018 r.

Wystartuj na rynku pracy!


PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ
(projekt wdrożeniowy)
INFORMACJE O PROJEKCIE
Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy –

Numer naboru: POWR.01.02.01-IP.17-10-001/17
Tytuł projektu: WySTARTuj na rynku pracy!
Okres realizacji projektu: od: 2018-03-01 do: 2018-12-31

Zapraszamy do udziału w Projekcie: „WySTARTuj na rynku pracy!’’, który jest współfinansowany z  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY OSOBY:

  • w wieku 15-29 lat (do dnia 30-tych urodzin)
  • zamieszkujące teren woj.  łódzkiego
  • bezrobotne (niezarejestrowane w UP) lub bierne zawodowo (studenci studiów niestacjonarnych oraz osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności także mogą wziąć udział w projekcie)
  • nie uczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym, ani nie uczestniczące w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych tzw. młodzież NEET
    WySTARTuj ze swoją karierą i zdobądź kwalifikacje, które wyróżnią Cię na rynku pracy!