Nie dla zwolnienia, Tak dla zatrudnienia

Celem projektu jest zwiększenie możliwości pozostania lub powrotu do zatrudnienia 90 osób z województwa kujawsko-pomorskiego, zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy przez wdrożenie kompleksowego programu typu outplacement w okresie od 2018-07-01 do 2020-04-30.

Grupę docelową projektu stanowią:

 • Osoby zwolnione w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu – 20 osób
 • Pracownicy przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem – 70 osób

W strukturze grupy docelowej zakłada się udział co najmniej 40 UP – pracowników Instytucji sytemu oświaty z województwa kujawsko – pomorskiego.

Projekt realizowany jest w terminie od 2018-07-01 do 2020-04-30.

Projekt pn. „NIE dla zwolnienia – TAK dla zatrudnienia” nr umowy od dofinansowanie RPKP.08.05.02-04-0129/17-00 – realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego na lata 2014-2020; 8 Oś Priorytetowa: Aktywni na rynku pracy, Działanie 08.05.00 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie; Poddziałanie 08.05.02 Wsparcie outplacementowe.

Edu Mobile 2017-2019 – mobilny system wsparcia zarządzania szkoleniami

Nr projektu: WND.POWR.04.03.00-00-W341/16

Projekt realizowany współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet IV, Działanie 4.3.
Lider projektu: EDU Research Polska Sp. z o.o.
Celem projektu jest stworzenie aplikacji wspierającej instytucje szkoleniowe oraz zwiększenie dostępności do oferty edukacyjnej.

Wartość projektu: 1 145 904,46 zł,  Dofinansowanie projektu z UE: 1 111 142,46 zł
Partnerzy realizujący:

 • IFN Internationales Privatinstitut für Forschung und Netzwerkarbeit in Bildung, Beratung und Management in soziokulturellen Bereichen GmbH (Niemcy)
 • Centrum Edukacyjne Żelazna Magdalena Karpik-Adamska

Założeniem projektu jest wypracowani i wdrożenie mobilnego systemu wspomagającego zarządzanie kształceniem.
Celem projektu jest stworzenie aplikacji wspierającej instytucje szkoleniowe oraz zwiększenie dostępności do oferty edukacyjnej. Za pomocą aplikacji, instytucje szkoleniowe będą mogły zarządzać szkoleniami. Aplikacja umożliwi:

– organizację szkoleń,
– pozwoli kontrolować dostępność trenerów,
– dostępność sal szkoleniowych,
– prezentację szkoleń,
– ułatwi komunikację z uczestnikami szkoleń,

Zaproponowane przez Edu Research Polska Sp. z o.o. oraz Partnerów projektu rozwiązanie, w dużym stopniu ułatwia dostęp do działań edukacyjnych oraz może zostać wdrożone w całej Polsce i nie wymaga żadnych zmian prawnych.
W trakcie projektu rozwiązanie zostanie wdrożone w 12 firmach szkoleniowych/instytucjach prowadzących szkolenia. Każda z firm otrzyma wsparcie w postaci między innymi: materiałów, spotkań, instruktażowego wdrożenia rozwiązań w instytucjach.
W ramach projektu zostanie również stworzona wersja demonstracyjna systemu oraz strona internetowa, która umożliwi pobieranie produktów, zapewni wsparcie techniczne oraz konsultacje metodyczne

Znajomość języków obcych – szansa czy konieczność?

Celem projektu „Znajomość języków obcych – szansa czy konieczność?” jest Wzrost kompetencji w obszarze języków obcych u 185 osób dorosłych będących w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy w terminie od 01.07.2016r. do 30.06.2018r. Uczestnicy po wzięciu udziału w szkoleniach osiągną pełny poziom biegłości językowej na poziomie A i B według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego poprzez kursy z języków: angielskiego i niemieckiego oraz potwierdzą to certyfikatem TELC/TOEIC (angielski) TOEIC/TGLS (niemiecki).

Okres realizacji projektu: 01.07.2016r. do 30.06.2018r.

Wartość projektu 967 787,20 PLN w tym poziom dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego i środków Budżetu Państwa wynosi 90%

Dofinansowanie UE 822 619,12 PLN

Profesjonalista na rynku pracy

Projekt pn.: „PROFESJONALISTA NA RYNKU PRACY” nr umowy od dofinansowanie RPKP.08.02.01-04-0038/17-00 – realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego na lata 2014-2020; 8 Oś Priorytetowa: Aktywni na rynku pracy, Poddziałanie 08.02.01 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród 70 osób (40 kobiet, 30 mężczyzn) biernych zawodowo powyżej 29 roku życia, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w powiatach: świecki, grudziądzki z wyłączeniem Grudziądza, aleksandrowski, brodnicki, bydgoski, chełmiński, golubsko-dobrzyński, inowrocławski, lipnowski, mogileński, nakielski, radziejowski, rypiński, sępoleński, toruński z wyłączeniem m. Toruń, wąbrzeski, włocławski, żniński w województwie kujawsko – pomorskim poprzez realizację kompleksowego i indywidualnego programu aktywizacji zawodowej w okresie I-XII.2018 r.

Wartość projektu: 943 558,00 PLN

Dofinansowanie z UE: 896 380,10 PLN

Wystartuj na rynku pracy!


PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ
(projekt wdrożeniowy)
INFORMACJE O PROJEKCIE
Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy –

Numer naboru: POWR.01.02.01-IP.17-10-001/17
Tytuł projektu: WySTARTuj na rynku pracy!
Okres realizacji projektu: od: 2018-03-01 do: 2018-12-31

Zapraszamy do udziału w Projekcie: „WySTARTuj na rynku pracy!’’, który jest współfinansowany z  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY OSOBY:

 • w wieku 15-29 lat (do dnia 30-tych urodzin)
 • zamieszkujące teren woj.  łódzkiego
 • bezrobotne (niezarejestrowane w UP) lub bierne zawodowo (studenci studiów niestacjonarnych oraz osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności także mogą wziąć udział w projekcie)
 • nie uczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym, ani nie uczestniczące w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych tzw. młodzież NEET
  WySTARTuj ze swoją karierą i zdobądź kwalifikacje, które wyróżnią Cię na rynku pracy!

Twoja ścieżka kariery

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie  osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego poprzez zastosowanie innowacyjnych i kompleksowych form wsparcia nastawionych na budowanie kapitału społecznego i wzrost gotowości zatrudnieniowej.

Grupę docelową projektu stanowią:

 • są w wieku 18-64 lat i zamieszkują na terenie powiatu iławskiego, nowomiejskiego lub ostródzkiego
 • są zagrożone ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo
 • osoby korzystające z pomocy OPS, MOPS, PCPR, PO PŻ, PCK

uczestnicy skorzystają z: (min.5 form wsparcia w ramach aktywizacji społecznej)

 • trening kompetencji społecznych
 • warsztat radzenia sobie ze stresem
 • warsztat zarządzania czasem wg IŚR
 • trening asertywności
 • warsztaty rozwijające kapitał społeczny „POMOSTY”
 • trening – Siła bez agresji
 • warsztaty pracy zespołowej „Na fali z innymi..”
 • trening „Być tu i teraz” z elementami treningu poznawczego

(min.1 formy wsparcia w ramach aktywizacji zawodowej)

 • szkolenie zawodowe (np. kurs prawa jazdy, kurs kosmetyczny, kurs komputerowy, kurs opiekuna osób niepełnosprawnych, kurs Sternika, Kurs VLOS, kurs hotelarski, kurs map cyfrowych itp. )
 • warsztaty aktywnego poruszania się po rynku pracy

szczegóły