Projekt  realizowany jest przez  Fundację Hominem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.2. Kompetencje kluczowe osób dorosłych.

Współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nr naboru: RPMA.10.02.00-IP.01-14-015/16
Nr wniosku: RPMA.10.02.00-14-4746/16

Projekt  realizowany jest pod patronatem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych w Warszawie.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności na rynku pracy min. 90% spośród 150 osób (90 kobiet i 60 mężczyzn) powyżej 25 roku życia zamieszkałych na terenie powiatu grójeckiego i piaseczyńskiego o niskich kwalifikacjach (bez pracy, zatrudnionych, zamieszkałych na terenach wiejskich) poprzez nabycie, podwyższenie lub uzupełnienie umiejętności i kompetencji cyfrowych lub językowych poprzez szkolenia do 31.08.2018 r.

Okres realizacji projektu: 01.04.2017 – 31.03.2018 r.

Wartość projektu: 612 986,10 PLN, w tym poziom dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego i środków Budżetu Państwa wynosi 90%.

Dofinansowanie UE: 490 388,88 PLN

Warunki uczestnictwa/Rekrutacja i Grupa docelowa

Osoby z grup najbardziej potrzebujących wsparcia do poprawy ich sytuacji na rynku pracy i o najniższych umiejętnościach cyfrowych/językowych, zgłaszających z własnej inicjatywy chęć nabycia, uzupełniania lub podwyższenia umiejętności lub kompetencji cyfrowych oraz językowych.

  • osoby  w wieku powyżej 25 roku życia
  • mieszkańcy województwa mazowieckiego, powiat grójecki i piaseczyński
  • osoby pracujące lub bez pracy

w tym również:

  • osoby z terenów wiejskich
  • osoby po 50 roku życia

Etapy rekrutacji:

1) złożenie dokumentów rekrutacyjnych (formularz , karta oceny formalnej, deklaracja udziału w projekcie, karta oceny merytorycznej i regulamin uczestnictwa (dokumenty dostępne w biurze projektu i na stronie http://business-school.pl/kompetencje.hominem/);

Zgłoszenia, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, będą przyjmowane osobiście w biurze projektowym, pocztą oraz telefonicznie, co będzie jednak wymagać późniejszego potwierdzenia w formie pisemnej.

 

2) podanie danych wymaganych do celów ewidencyjnych i statystycznych na potrzeby projektu oraz podpisanie zobowiązania do przekazania informacji nt. sytuacji po opuszczeniu/zakończeniu projektu;

3) weryfikacja złożonych dokumentów; Projektodawca dokona weryfikacji zgłoszeń, pod kątem struktury grupy docelowej i założonych wskaźników. Do projektu zostanie przyjętych 150 osób zgodnych z założoną strukturą.
4) utworzenie listy podstawowej i rezerwowej uczestników.

Wyniki rekrutacji będą dostępne w biurze projektu. Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną poinformowane o tym fakcie telefonicznie lub e-mailowo lub listownie.

Formy wsparcia/Efekty

Szkolenia dla uczestników projektu na następujących poziomach i z zagadnień:

Na poziomie podstawowym „ECDL E-Obywatel oraz ECDL Profile DIGCOMP 17” – realizacja w ramach 3 edycji, 5 grup po ok. 10 osób. Szkolenie przewiduje 132 godziny.

Na poziomie średnio zaawansowanym „ECDL Profile DIGCOMP 16” – realizacja w ramach 3 edycji, 6 grup po ok. 10 osób. Szkolenie przewiduje 120 godziny.

Język angielski  do poziomu zaawansowania B1 z egzaminem TOEIC – realizacja w ramach 3 edycji, 4 grupy po ok. 10 osób. Szkolenie przewiduje 120 godzin.