Projekt “E-kompetencje drogą do rozwoju personalnego” realizowany jest w ramach Osi priorytetowej: VIII. Edukacja, Działanie: 8.2 Uczenie się przez całe życie, na podstawie umowy między Projektodawcą, a Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) 600 osób dorosłych z woj. wielkopolskiego, powyżej 24 r.ż. (50% powyżej 50 r.ż.), w szczególności o niskich kwalifikacjach zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kompetencji, poprzez wysokiej jakości szkolenia z zakresu ECDL Profile w okresie od 1.07.2016 do 30.06.2018r.

Realizacja celu głównego zostanie osiągnięta dzięki podniesieniu umiejętności w zakresie TIK do poziomu określonego wymaganiami szkolenia ECDL PROFILE u min. 90% z 600 uczestników projektu do 30.06.2018 r.

Okres realizacji projektu: 01.07.2016 – 30.06.2018 r.

Wartość projektu: 1.803.600,00 PLN, w tym poziom dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego i środków Budżetu Państwa wynosi 90%.

Dofinansowanie UE: 1 533 060,00 PLN

Warunki uczestnictwa/Rekrutacja i Grupa docelowa

Grupę docelową projektu stanowi 600 osób (360 kobiet i 240 mężczyzn) z obszaru województwa wielkopolskiego, w wieku od 25 lat, w tym:
– bezrobotni
– bierni zawodowo
– pracujący
– z wykształceniem max średnim tj. do ISCED3 włącznie (podstawowe, gimnazjalne, ogólnokształcące, średnie zawodowe, zawodowe techniczne)
– nie uczestniczących we wsparciu LLL (life long learning) oferowanym w ramach PO KL
– w wieku 50 lat i więcej – 50% uczestników;
– zgłaszających się z własnej inicjatywy i chcących nabyć umiejętności komputerowe na poziomie ECDL Profile oraz potwierdzić je certyfikatem ECDL poprzez czynny udział w egzaminach.

Warunkiem udziału w projekcie jest spełnienie kryteriów grupy docelowej poprzez złożenie stosownego oświadczenia i/lub zaświadczenia.

Etapy rekrutacji:

1) złożenie dokumentów rekrutacyjnych (formularz zgłoszeniowy wraz ze stosownymi oświadczeniami i zaświadczeniami oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych (dokumenty dostępne w biurze projektu i na stronie ekompetencje.projektyefs.pl);

Zgłoszenia, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, będą przyjmowane osobiście, pocztą oraz telefonicznie, co będzie jednak wymagać późniejszego potwierdzenia w formie pisemnej.

 

2) podanie danych wymaganych do celów ewidencyjnych i statystycznych na potrzeby projektu oraz podpisanie zobowiązania do przekazania informacji nt. sytuacji po opuszczeniu/zakończeniu projektu;

3) weryfikacja złożonych dokumentów; Projektodawca dokona weryfikacji zgłoszeń, pod kątem struktury grupy docelowej i założonych wskaźników. Do projektu zostanie przyjętych 600 osób zgodnych z założoną strukturą.
4) utworzenie listy podstawowej i rezerwowej uczestników.

Wyniki rekrutacji będą dostępne w biurze projektu. Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną poinformowane o tym fakcie telefonicznie lub e-mailowo lub listownie.

Formy wsparcia/Efekty

Szkolenia na poziomie ECDL PROFILE z Certyfikatem ECDL PROFILE
– w ramach szkoleń uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe: pendrive, notatnik, długopis oraz podręczniki;
– szkolenia będą prowadzone metodami nastawionymi na praktyczną naukę, w miejscowościach na terenie woj. wielkopolskiego, dostosowane do miejsca zamieszkania grupy uczestników projektu; zajęcia będą prowadzone w dni powszednie jak również w weekendy, średnio po 4 godziny dziennie, w zależności od możliwości uczestników, w grupach 15 osobowych.