Projekt „Aktywni i zatrudnieni- młodzi na rynku pracy” jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałania, 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 – 2020.

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia u minimum 90% (123 osób) uczestników projektu (na 136 osób młodych w tym 75 kobiet i 61 mężczyzn) w wieku 18-29 lata, pozostających bez pracy, nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) z województwa lubelskiego poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem do 31 stycznia 2018r.

Okres realizacji projektu: 1.02.2017r.-31.01.2018r.

Wartość projektu wynosi 1 893 771,69 PLN w tym poziom dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego i środków Budżetu Państwa wynosi 95%.

Dofinansowanie UE 1 799 083,10 PLN.

Warunki uczestnictwa/Rekrutacja i Grupa docelowa

Grupę docelową projektu stanowi 136 osób w tym 75 kobiet i 61 mężczyzn:

 • zamieszkujących zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie woj. lubelskiego
 • w wieku 18-29 lat bez pracy, niezarejestrowanych w urzędzie pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)
 • 26 osób bezrobotnych, w tym 14 osób (10%) długotrwale bezrobotnych
 • 110 biernych zawodowo (80%)
 • 41 osób z niepełnosprawnościami (30%)

Warunkiem udziału w projekcie jest spełnienie kryteriów grupy docelowej poprzez złożenie stosownego oświadczenia i/lub zaświadczenia.

Etapy rekrutacji:

1) złożenie dokumentów rekrutacyjnych (formularz zgłoszeniowy wraz ze stosownymi oświadczeniami i zaświadczeniami oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych (dokumenty dostępne w biurze projektu i na stronie aktywnizatrudnieni.projektyefs.pl);

Zgłoszenia, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, będą przyjmowane osobiście, pocztą oraz telefonicznie, co będzie jednak wymagać późniejszego potwierdzenia w formie pisemnej.

 

2) podanie danych wymaganych do celów ewidencyjnych i statystycznych na potrzeby projektu oraz podpisanie zobowiązania do przekazania informacji nt. sytuacji po opuszczeniu/zakończeniu projektu;

3) weryfikacja złożonych dokumentów; Projektodawca dokona weryfikacji zgłoszeń, pod kątem struktury grupy docelowej i założonych wskaźników. Do projektu zostanie przyjętych
osoby z miejsc 1-17 z każdej listy podstawowej

4) utworzenie listy podstawowej i rezerwowej uczestników.

O wynikach rekrutacji osoby zainteresowane zostaną powiadomione elefonicznie/listownie/mailowo) w terminie 2 dni od dnia utworzenia listy podstawowej Uczestników/czek Projektu;
Od wyników procesu rekrutacyjnego nie przysługuje odwołanie.
Organizator sporządzi Protokół z przebiegu procesu rekrutacji

Formy wsparcia/Efekty

 1. Kompleksowe wsparcie doradcy zawodowego (3 godz. dla 136 osób)
  2. Szkolenia zawodowe
  Szkolenia dla 136 osób prowadzące do zdobycia kompetencji i kwalifikacji zawodowych lub uprawnień zawodowych zgodnie z potrzebami uczestników projektu i pracodawców na lokalnym rynku w zawodach:
  • Kucharz
  • opiekun osoby starszej
  • spawacz metodą MAG/MIG/TIG (jedna metoda do wyboru)
  • przedstawiciel handlowy.
  3. Staże zawodowe
  Staże zawodowe (od 3 do 6 miesięcy) dla 109 osób, prowadzące do zdobycia praktycznych umiejętności i doświadczenia zawodowego w środowisku pracy.
  4. Pośrednictwo pracy
  Pośrednictwo pracy w wymiarze 6 godzin wspierające uczestników projektu w aktywnym poszukiwaniu i podjęciu pracy adekwatnej do prezentowanych kwalifikacji i umiejętności, przede wszystkim zgodnie z ukończonym szkoleniem i stażem
  5. Monitoring w miejscu pracy-przez pół roku/osoba celem wsparcia osoby nowozatrudnionej w pierwszym – najtrudniejszym okresie.